Zandkasteel strand druipkasteel


Algemene Voorwaarden

Van toepassing op de diensten van filosofische praktijk de goede vraag c.q. filosofisch practicus Marlies Nadort.

Afspraken, afzeggingen en duur van de gesprekken

 • Een gesprek duurt circa 45 minuten, afhankelijk van hoe het gesprek verloopt. Bij te laat komen verschuift de eindtijd niet.
 • Een afspraak kan telefonisch of per mail worden gemaakt en afgezegd. Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren kosteloos, bij te laat afzeggen en niet of meer dan 15 minuten te laat komen wordt het normale tarief in rekening gebracht.
 • Een kennismakingsgesprek is kosteloos en verplicht tot niets; wie zonder tijdige afmelding niet op komt dagen zal 80,- euro incl. BTW in rekening worden gebracht.
 • De practicus houdt zich het recht voor om, door omstandigheden gedwongen, een gesprek af te lasten. Dit zal z.s.m. telefonisch worden doorgegeven, in dit verband is het belangrijk om uw telefoonnummer door te geven en uw telefoon in de gaten te houden in de uren voor de sessie.


Beperkte verantwoordelijkheid

 • De goede vraag verzorgt gesprekssessies van hoge kwaliteit, maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die cliënten verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening van de goede vraag opgedaan. De goede vraag sluit cliënten met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand uit, maar biedt nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp; daarvoor zijn zij op andere hulpverleners aangewezen.


Tarieven, offertes en betalingen

 • Cliënten ontvangen circa eens per twee maanden een nota voor de geleverde diensten.
 • Particuliere cliënten betalen een tarief naar draagkracht, zoals gepubliceerd op de website www.degoedevraag.nl. In bijzondere situaties kan een afwijkend tarief overeengekomen worden. Indien de inkomenssituatie van de cliënt zodanig verandert dat hij of zij tot een andere tariefgroep moet worden gerekend, dient de cliënt hiervan z.s.m. melding te maken.
 • Bedrijven en organisaties die diensten inkopen bij de goede vraag doen dat op basis van een offerte, door de goede vraag op verzoek opgemaakt.
 • De goede vraag verstuurt de nota's uitsluitend per e-mail. Nota's dienen te worden voldaan binnen de op de nota vermelde betalingstermijn. Bij overschrijding hiervan zijn de wettelijk geregelde rente- en administratiekosten verschuldigd. Te laat betaalde vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar.


Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 • Cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de administratie van de goede vraag. De goede vraag slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat daarmee zorgvuldig om en zal deze niet ter hand stellen aan derden, tenzij daartoe een onontkoombare wettelijke verplichting bestaat.
 • Al hetgeen tijdens individuele gesprekssessies aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Een link naar de volledige privacy-verklaring van de goede vraag vind u onderaan deze pagina.


Geschillen

 • Wanneer tussen cliënt en filosofisch practicus een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekssessies kan worden opgelost, dan worden de sessies stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval tot financiële afwikkeling binnen twee weken. Het Nederlands recht is van toepassing.


Wijzigingen

 • De goede vraag houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende versie van de algemene voorwaarden is steeds te vinden op www.degoedevraag.nl.


de goede vraag
KvK-nummer: 74774158 
Rekeningnummer: NL08 ASNB 0781 2848 99 t.n.v. de goede vraag

Laatste wijziging: 3 februari 2022